Selecteer een pagina

Priva­cy state­ment

Spiegelschrift

Spiegelschrift hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spiegelschrift houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze website.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden, prospects, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van geïnteresseerden, klanten of leveranciers worden door Spiegelschrift verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht, en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Een aanvraag of offerte.

In geval van samenwerkingen van Spiegelschrift met andere partijen voor het inhoudelijk uitvoeren van de opdracht zal Spiegelschrift aan de klant akkoord vragen over het delen van bepaalde gegevens.

2. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Spiegelschrift opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode tot maximaal 6 jaar na afronding van de opdracht en daar bovenop de financiële gegevens van de opdracht (waaronder factuurbedrag, datum van betaling).

3. Rechten

U hebt de volgende rechten op uw eigen persoonlijke gegevens:

 • inzagerecht;
 • recht op rectificatie;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;

4. Overig

Voor de goede orde maken wij u er op attent dat de wet AVG niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van uitsluitend academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Statement opgenomen privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Spiegelschrift heeft te allen tijde het recht om dat te doen. Wijzigingen zullen ook op deze pagina te vinden zijn. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wilt u gebruik maken van één van de rechten genoemd onder 3 dan kunt u dit per mail aangeven.

Interesse of vragen?
Neem gerust contact met mij op!

Privacyverklaring